Billettar

Du kjøper billettar til Osafestivalen 2020 på Ticketco.no. Billettane får du tilsendt både på e-post og sms. Vi har ingen fysiske billettutsalg i 2020, alt billettsalg er digitalt.

I år kan du kjøpe festivalpass og dagspass til alle festivaldagane. Vi sel kun enkeltbillettar til familieførestillingane laurdag og sundag.

Kontakt festivalkontoret på Ole Bull Akademiet om du treng hjelp eller har spørsmål:
Tlf. 56 51 65 00
E-post. sissel@osafestivalen.no

HUGS: Hald avstand | Bli heime om du er sjuk | God hand- og hostehygiene | Desinfiser på veg inn- og ut av konsertlokalet | Respekter festivalen sine retningslinjer | Ta vare på kvarandre

 

Våre oppgitte prisar syner billettpris inklusiv billettgebyr til TicketCo, altså totalkostnad for deg som kunde.

Billett-typar 2020

FESTIVALPASS Gjeld for alle konsertar under festivalhelga med unntak av: ”Mat, musikk & vin” og figurteateret "Mauren og grashoppa". Gjeld kun for familiekonsertane "Reglebein, reglebein" og "Spellstenen" ved ledig kapasitet. Dei som vil vere sikker på å få plass til familiekonsertane må kjøpe enkeltbillettar eller familiebillettar. Festivalpass gjeld ikkje programpostar i regi av eksterne samarbeidspartnarar.

DAGSPASS Gjeld for alle konsertar den aktuelle dagen med unntak av: ”Mat, musikk & vin” og figurteateret "Mauren og grashoppa". Gjeld kun for familiekonsertane ved ledig kapasitet. Dei som vil vere sikker på å få plass til familiekonsertane må kjøpe enkeltbillettar eller familiebillettar. Dagspass gjeld ikkje programpostar i regi av eksterne samarbeidspartnarar.

ENKELTBILETT På grunn av smitteverntiltak og max-grense på antal publikummarar vert det ikkje mogleg å kjøpe enkeltbillett til kvar einskild konsert. Det vert kun sal av enkeltbillettar til dei to familiekonsertane. Enkeltbillett/familiebillett til familiekonsertane garanterer plass fram til 10 min. før konsertstart, så møt opp i god tid.

MAT, MUSIKK OG VIN: Billettar/påmelding til "Mat, musikk & vin" vert kun formidla gjennom Park Hotel via telefon 56 53 10 00 eller epost til resepsjon@parkvoss.no

FØLGJEKORT Fritt tilgjenge/fribillett for følgjeperson til funksjonshemma/ rullestolbrukar. Gyldig følgjekort må visast ved billettkjøp. Fribillett til følgjeperson kan bestillast ved å ringje festivalkontoret på Ole Bull Akademiet på tlf 56 51 65 00. Det er kun Billettkontoret som kan skrive ut fribillettar.

RESTRIKSJONAR

18-års aldersgrense på alle konsertar etter kl. 18:00. Personar under 18 år må gå i fylgje med godkjent verge. Vergepapir må medbringast.

ANSVARSFRÅSKRIVING

Tap av billetten: Billetten er å anse som eit verdipapir og tapte eller ubenytta billettar vert ikkje refunderte.

Angrerett: Det er ikke angrerett på kjøp av billettar.

Endring av tidspunkt: Arrangøren har rett til å endre tid og dato for arrangementet. Ved endra tid og/eller dato vil billetten vere gyldig for nytt tidspunkt.

Endring av plassering: Arrangøren har rett til å endre plasseringen av arrangementet. Slik endring skal ikkje vere lengre enn 30 minutte med kollektiv transport frå opphavleg plassering.

Endring av innhald: Arrangør har rett til å endre eller avlyse enkelte av konsertane. Det anses ikkje som en avlysning med mindre alle innslag avlyses.

Avlysning: Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse arrangementet. Ved avlyst arrangement blir billetten refundert. Billettavgift vert ikkje refundert. Ved avlyst arrangement kan Kjøperen ikkje fremme andre krav enn refusjon etter denne bestemmelsen. Avlysning i en force majeure situasjon reguleres i sin heilheit av Force Majure punktet under:

Force Majeure: Situasjoner som utgjør force majeure: Som force majeure skal anses ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor Arrangørens kontroll og som i vesentlig grad vanskeligjør rasjonell gjennomføringen av arrangementet eller oppfyllelse av øvrige plikter etter avtalen (herunder, men ikke begrenset til orkan, tsunami, krigsutbrudd, terrorangrep, pandemi, epidemi, brann, streik, samfunnstrusler som innebærer restriksjoner, pålegg, anbefalinger eller lignende fra myndighetene, landesorg, flom, storm, naturkatastrofer).

Virkningen av force majeure: Ved force majeure vil Arrangørens forpliktelser overfor billettkjøperne bortfalle, herunder Arrangørens ansvar for gjennomføring av arrangementet, Kjøperens eventuelle rett til refundering av billettpris samt billettavgift, erstatning eller prisavslag. Kjøperen kan heller ikke fremme andre krav mot Arrangøren. Dersom arrangementet ikke kan gjennomføres grunnet myndighetsrestriksjoner knyttet til covid-19 virus eller andre pandemier eller sykdommer, anses dette som en force majeure situasjon.

Varsling: Om Arrangøren vil påberope seg force majeure skal Kjøperen varsles om det uten utgrunnet opphold til Kjøperens oppgitte e-post adresse. Dersom Kjøperen ikke har registrert e-post adresse i forbindelse med kjøpet faller Arrangørens varslingsplikt bort.

Med atterhald om trykkfeil og endringar i programmet.

Presseakkreditering

Send forespurnad på e-post til sissel@olebull.no i forkakant av festivalen med namn om kva media du kjem i frå.